patrūkti

patrūkti
patrū́kti intr. Rtr; L 1. R, , N, K, M, NdŽ, , LzŽ, Dr perplyšti pusiau, nutrūkti: Virvė patrū́ko J. Beatrišant virvė patrū́ko KI3. Patrū́ks siūliukas ir iškris guzikelis Krš. Vieliukė [mašinoje] patrùks – ir stovėk an kelio Adm. Motinai ta ranka atbulyn pasidavė: tai tie susiuvimai, po operacijos kur buvo, patrū́ko Bsg. Aš pasleidžiau toliau bėgti – man juosta patrūko LTR (Ob). Ar nepailso juodbėriai žirgeliai, ar nepatrū́ko šilkinės vadelės? (d.) Šmn: Patrūko žal's šilkelis N274, RD185. Palūžo ardamėlis, patrūko drelinėlė KlvD32. Patrūko trilynėlė, sulūžo irklužėlis LB27. | Žabangai patrūko, o mes biedni ižgelbėti MP76. ^ Jei gysla patrūks, visas pilvas pagriūs (skersbalkis ir namas) LTR(Šl). 2. N, M pertrūkti, persprogti, įplyšti: Patrūksta skaudulys R. Patrūkus kojų pirštam vasarą ir vilnonį siūlą riša par tą plyšelį, ir sugyja Sln. 3. R, , Lz suplyšti, sudriksti: Alkūnės patrū́ko Grv. O diedo duktė su kailinukais patrū́kusiais nuejo ir viso atnešė (ps.) Dv. 4. sutrūkinėti, suskirsti, suskeldėti: Do i dabar patrū́kę karvės kakos Klt. Ar mano kojaitės patrū́kę patrū́kę DrskŽ. 5. kam pritvirtintam, prisiūtam išplyšti, ištrūkti: Net guzikai kelinių patrū́ko iš to juoko Auk. 6. NdŽ nusitraukti pririštam, nutrūkti: Patrūko šuo ir pabėgo iš mūsų Srj. Ta karvė buvo patrū́kus: nuo kaklo atsikabino tą spruduklį Jrb. 7. R363, 487, Sut, N, , NdŽ, gauti trūkį; persitempti, sveikatą pagadinti (ppr. sunkiai dirbant, keliant ir pan.): Apilsęs nuo bėgimo, stabtelėk ir atsikvėpk, kad nepatrū́ktumei I. Ar tik nebūsi patrūkęs, kurį sunkų daiktą kilnodamas? V.Krėv. Per daug nespulk kilot, gana jau mano viduriai nusleidę – patrū́kus Pv. Nekel (nekelk) sunkiai, bo patrū́ksi LzŽ. Kelia akmenis – patrùks DrskŽ. Nestyruok viena, padėsiu, do patrū́ksi – šitoks maišas! Klt. Jis kėlė centnerį, patrū́ko i mirė Jrb. Nesylykias par daug – susirgsi, patrū́ksi Pln. Nebėk teip greit, dar patrū́ksi bebėgdamas Srv. Neskraidyk teipo, bo patrū́ksi Pls. Nedirbk teip smagiai – patrū́ksi Kp. A nepatrū́ksi tik bedirbdamas?! Mšk. Kai darbe patrū́ksi, nieko nebereiks Tr. I gaspadoriai patrū́kdavo nuo tų darbų Sutk. Pačio[je] jaunystė[je] patrū́ko, patrū́ko nuo sunkių darbų Krs. Dirbo lig patrū́kdamas Plt. Arnikas arba drūtažolės – kap žmogus patrū́ksta nuog sunkaus darbo, tai geria Kpč. Vaikai bovydamies nigdi nepatrū́ko Ob. Skruzdėlė taip skubėjo, kad bebėgdama patrūko . Taip išmokytas žirgas ir kelyje patrūks, bet nesiduos aplenkiamas A.Mišk. Arkliai nuo to nepatrū̃ks NdŽ. Velnias, sako, bekuldamas net patrūkęs BsV288. | prk.: Pernai daug obuolių buvo, obelaitė patrū́ko (išseko) Snt. ^ Išgirdęs tas giesmes, tu iš juoko patrūktumei . Čiut nepatrū́kau juokais! Pln. Čiut nepatrūko rėkdama Gg. Gali iš juokų patrūkti KrvP(Mrk). Kada tinginys patrū́ksta Gl, Snt. Tinginys i miegodamas patrū́ksta Jrb. Tinginys (Slinkis Pln) greičiau patrūksta Vdžg. Tinginys arba patrūks, arba sušals Gdž. Tinginys patrū́ksta, skūpus permoka Dkš. Ji šnekėt ir šnekėt – ir patrū́kt bešnekėdama Mrk. Jūs čia patrū́ksit berašydama Plv. Dvare būdamas patrū́ksi – peklo[je] vietos negausi Slnt. Dvarui reik dirbt, kad nepatrū́ktum, o dvaras duoda, kad neišmistum Skr. O ka tu patrū́ktum! Rs.pasidaryti nebetikusiam, sugesti (apie sveikatą): Viskas žmogaus patrūko Rod. Kiek aš gyvensiu – patrū́kus mano širdis Brt. 8. kurį laiką pakankamai neturėti, stigti: Patrū́kom duonelės NdŽ. | impers.: Pora metų (mums) pinigų patrū́ko NdŽ. 9. netekti proto, pamišti, pasiusti: Ar jūs patrū́kę esat, kad jūs visi tokias dideles iškadas darot dėl niekų? PP48. 10. NdŽ imti mažiau duoti pieno. 11. NdŽ pasprukti, pabėgti. \ trūkti; aptrūkti; atitrūkti; įtrūkti; ištrūkti; nutrūkti; patrūkti; partrūkti; pertrūkti; pietrūkti; pratrūkti; pritrūkti; raztrūkti; sutrūkti; užtrūkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • patrukti — 1 patrùkti intr. 1. Kel1881,19 kurį laiką vykti, būti: Kas bus, jei taip dar kelerius metus patruks? A.Sm. Tai patruko tiktai vieną mirksnį J. Šliūp. 2. praeiti tam tikram laikui: Trys dienos patrùko, ir kitą viščiuką nunešė Skr. 3. Sut, S.Stan …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrūkti — vksm. Netem̃pk vienas tõs komòdos – patrūksi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nutrūkti — intr. Rtr, DŽ; L 1. R, MŽI298, K, N, Dgč, Aps, Grv, Švnč, Nm, Krž; Bdr atsidalyti, perplyšti pusiau, pertrūkti: Virvė nutrūko pusiau J. Nutrūko raikštis tempiamas NdŽ. Su tuo akminiu par tą virvę suplakiau – nutrūko Kl. Naginės, kad nutrùks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrūkinti — 1 patrūkinti NdŽ 1. caus. patrūkti 1: patrūkinai virvę, t. y. laukei, kol truks J. 2. BŽ385, Pc, Dbč, Rod caus. patrūkti 7: Net motina nusiskųsdavo savo kaimynėms: – Pats patrūks ir vaikus patrūkins V.Krėv. Motką patrūkìno: gyvulius penėk,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrūkti — intr. Rtr 1. B, Sut, Srj aplink įtrūkti, įplyšti, įskilti: Aptrūko aludė SD228. Bačka aptrūko N. Pakšt – ir aptrūko aplink visą [graižas] Lp. Mūsų kaminas nuo šalčio aptrūko Ds. Čia nedaugį aptrūkę (apie dviračio ventilį) Btrm. 2. KŽ, LzŽ, Dv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrūkti — intr. BŽ307, attrūkti K, GrvT36, Dv; RtŽ, atatrūkti Š; SD1108 1. K, RtŽ, Rtr, NdŽ, KŽ; Nmč, Ds daliai ko atplyšti, atskilti: Virvės galas atitrūko DŽ. Trumpas galelis attrūko Žrm. Mūro šmotas attrūko ir nugriuvo Sn. Kap ledas didelis attrūko [nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėgimas — bėgìmas sm. (2), bėgimas (1) Pln, Slnt → bėgti: 1. Ch1Mt24,20, SE239. Nuo bėgìmo vaikas užduso Rm. Sako, bus ir bėgìmo lenktynės Al. Galì patrūkti nu tokio bėgimo Grg. ║ bėgsena, bėga: Geras to arklio bėgìmas – važiuok ir norėk! Pn. 2. Kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gainiosena — sf. (1); M gainiojimas: Kam tokia didelė gainiosena – vaikas galia ir patrūkti Žd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gesti — 1 gèsti, geñda (gęsta), gẽdo intr. 1. irti, trikti; prastėti; pūti: Spyna jau geñda J. Dėl vienos gijelės audeklas negęsta NžR. Mašina pradėjo gèsti Stak. Ilgainiui trobesiai gesti pradėjo M.Valanč. Ar tavo dantys jau genda? J.Jabl. Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išjudinti — išjùdinti tr. 1. padaryti, kad išjudėtų, išklibinti: Aš išjùdinau iš šaknų kelmą J. Išjudino savo sustingusius sąnarius J.Balč. Prigruzinom (prikrovėm) ratinį, kap išjùdint? Nč. | refl.: Kai dirbu, tai aš išsijudinu, man lengviau Skr. Vyrai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”